about-02
about-03

ตลาดสนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค

ศูนย์การค้าสนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ศูนย์รวมการค้าและตลาดชุมชน ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรี ใจกลางแหล่งธุรกิจการค้า หน่วยงานราชการ และที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากเพื่อให้เป็นศูนย์การค้าและตลาดชุมชนที่ยั่งยืน และจะพัฒนาตลาดสนามบินน้ำภายใต้แนวคิดการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพัฒนาแหล่งทรัพยากรด้วยการดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพัฒนาสินค้าและบริการแบบชุมชนที่ไม่มุ่งเน้นไปสู่ธุรกิจที่ต้องทำกำไรจำนวนมากเพื่อสร้างเอกลักษณ์การเป็นตลาดและศูนย์การค้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพบเห็นได้ที่ตลาดสนามบินน้ำและสามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริงได้ไปพร้อมกับสังคมความต้องการทางคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี

สนใจพื้นที่เช่าติดต่อฝ่ายขาย Tel : 088-009-3500, 0-2526-8633-4 Email: jum_js@hotmail.com